FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Fundacija - osnovna dejstva

Namen delovanja


Osnovna dejavnost fundacije, s katero bo uresničevala svoj namen, je financiranje oziroma sofinanciranje:

- izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij oziroma programov
  humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih
  potreb posameznikov,

- delovanja invalidskih oziroma humanitarnih organizacij,

- naložb v osnovna sredstva invalidskih oziroma humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje


Ustanovitveno premoženje


Ustanovitveno premoženje FIHO predstavlja 40 % navadnih imenskih delnic, ki jih na podlagi 1. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97) Loterija Slovenije, p.o. po preoblikovanju v delniško družbo, prenese v last in posest fundacije.

Nominalna vrednost ustanovitvenega premoženja na dan 1.1.1993 znaša 297.120.000 tolarjev.

Vrednost ustanovitvenega premoženja se lahko poveča na podlagi 7. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.


Viri sredstev


FIHO upravlja s sredstvi, ki jih pridobiva s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na sreco po določbah zakona o igrah na sreco (Uradni list RS, št. 27/95), in sicer:

- s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasicnih iger na sreco,

- s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,

- s plačili dajatev za obcasno prirejanje klasičnih iger na sreco

FIHO upravlja tudi s sredstvi, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki.


Pravni okviri za ustanovitev


- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-B)

- Odlok o ustanovitvi FIHO

- Zakon o igrah na sreco

- Zakon o lastninskem preoblikovanju

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji