FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Za Zvezo paraplegikov Slovenije

Strokovni posvet v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc


Ljubljana, 9. junija 2010. V zvezi s posebnostmi pri vodenju finančno materialnega poslovanja društev, ki mora potekati v skladu z Zakonom o društvih in računovodskimi standardi SRS 33, je fundacija sodelovala na strokovnem posvetu na Zvezi paraplegikov Slovenije. S ciljem, da ne bi prihajalo do morebitnih razlikovanj pri določitvah stroškovnih mest in drugih posebnostih (nanje so opozorile že nadzorne komisije fundacije), je Zveza paraplegikov Slovenije 9. junija za predsednike pokrajinskih društev in predstavnike njihovih računovodskih servisov v svojih prostorih organizirala strokovno delovni posvet. Pripravila in vodila ga je strokovna služba Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij - Breda Oman, Milena Gorjup in Cvetka Perme.

Sestanek je vodil predsednik Zveze Dane Kastelic. Uvodoma je delo Nadzornih komisij FIHO predstavila poslovna sekretarka FIHO Breda Oman. Izpostavila je predvsem naloge in cilje nadzornih komisij, ki izvajajo nadzore in ugotavljajo namensko porabo sredstev fundacije po posameznih društvih, delo društev in njihovih računovodskih servisov. Vse z namenom, da v prihodnje ne bi prihajalo do nepravilnosti. Nadzorne komisije fundacije pravilnost poslovanja in uspešnost posamičnega društva ocenjujejo z: zgledno, primerno, še primerno, s pridržkom in neustrezno. Opozorila je tudi na predpisano pravno ureditev in organe, ki jih za poslovanje mora imeti vsako društvo. S ciljem čim bolj nazorne obrazložitve in predstave, je skupaj od točke do točke predstavila obrazec zapisnika o rednem nadzoru Nadzornih komisij.

Računovodske izkaze in stroškovna mesta, ki naj bi bila poimenovana po programih izvajanja, sta predstavili Milena Gorjup in Cvetka Perme. Predstavitev je bila namenjena bolj predstavnikom računovodskih servisov. Pripomnili sta, da je potrebno vseskozi spremljati realizacijo porabe odobrenih sredstev za posamezne programe, saj je za prelivanje sredstev potrebno soglasje fundacije. Predsedniki in predstavniki društev so postavili vrsto vprašanj in seveda dobili ustrezne odgovore, zato so predstavniki zveze izrazili mnenje, da nobeno lokalno društvo ob reviziji Nadzorne komisije fundacije ne bi smelo izkazovati nepoznavanja pri poslovanju, oziroma poslovati izven zakonskih predpisov.

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji