Arhiv novic

Državni zbor podal soglasje k Spremembam in dopolnitvam Pravil FIHO

V Uradnem listu RS, št. 128/2022, je bilo objavljeno soglasje:

Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 – ZŠpo-1) in drugega odstavka 13. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98 in 76/10) ter v skladu s 112. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 4. oktobra 2022 sprejel

S K L E P
o soglasju k Spremembam in dopolnitvam
Pravil Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Državni zbor daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 25. 1. 2022, 3. 2. 2022 in 24. 2. 2022.

Št. 620-01/22-3/10
Ljubljana, dne 4. oktobra 2022
EPA 2718-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica