Poslanstvo in vizija

Vizija

FIHO mora postati stalen, stabilen in sistemski vir financiranja programov in storitev, ki jih izvajajo invalidske in humanitarne organizacije z namenom enakopravnega vključevanja njihovih članov, oziroma uporabnikov njihovih storitev v družbo.

Biti pomemben prostor razumevanja in zbliževanja ne sme biti cilj, ampak način delovanja fundacije.

Poslanstvo

Poslanstvo fundacije je namensko, transparentno, stalno in sistemsko financiranje delovanja, programov in storitev invalidskih in humanitarnih organizacij, s katerimi le-te zagotavljajo večjo socialno vključenost ter reševanje socialnih stisk in težav posameznikov, članov in uporabnikov.

Etični kodeks

Na 28. redni seji, ki je potekala 23. 5. 2012 je svet FIHO sprejel Kodeks etičnih načel delovanja zaposlenih in članov organov Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

FIHO deluje pošteno onkraj vsakršnega dvoma in v skladu z etičnimi pravili. Vse obravnava s spoštovanjem in dostojanstvom ter nalaga vsakomur odgovornost, da skrbi za transparentnost in integriteto pri delu v in za FIHO. Delovanje FIHO zajema tako odnose z invalidskimi in humanitarnimi organizacijami, kot tudi s širšim družbenim okoljem. Naša uspešnost in naša stalna zmožnost ustvarjanja varnih in trajnih okolij je odvisna od poštenosti delovanja.

 • Integriteta
  Pri delu zaposlenih in članov organov FIHO so poštenost, pravičnost in spoštovanje najbolj pomembni.
 • Uspešnost in zadovoljstvo invalidskih in humanitarnih organizacij
  FIHO pri doseganju svojega poslanstva, namena in ciljev deluje pregledno in enostavno. Nudi strokovno znanje in praktične rešitve.
 • Vključevanje in timsko delo
  FIHO ustvarja kulturo sodelovanja, ki spodbuja odličnost pri učinkovitosti, skupinsko delo, vključenost in razvoj.
 • Inovativnost
  FIHO se zaveda, da vedno obstajajo možnosti za izboljšave, zato spodbuja spremembe in izkorišča priložnosti, ki jih spremembe ponujajo.
 • Smotrnost rabe razpoložljivih sredstev
  FIHO je s svojim poslanstvom in vizijo vključen v okolje, zato spodbuja učinkovito rabo virov v trajno in vzdržno korist vseh.
 • Izogibanje konfliktu interesov
  Zaposleni ali člani organov FIHO, ne smejo svojega položaja izrabiti za pridobitev dodatne ekonomske koristi zase. Vsako sprejemanje ali podarjanje dobrin, ki bi lahko vplivale na objektivno presojo odločitev je prepovedano. Določilo velja tudi za družinske člane in prijatelje.
  FIHO se s svojimi procesi in organizacijo dela izogiba okoliščinam, ki lahko povzročijo dvom o nepristranskosti ali vpletenosti osebnega interesa posameznikov. Vsak je zavezan k poštenemu in etičnemu delovanju ter postopanju in odločanju brez konflikta interesov.
 • Zaščita internih podatkov
  FIHO se zaveda, da je zaščita podatkov o dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacijah ključnega pomena.
  Podatke se lahko razkrije samo tistim, ki so do njih v skladu s sprejetimi akti upravičeni, še prav posebej, ko so podatki zaupni in bi njihovo razkritje posameznikom ali pravnim osebam omogočili korist oziroma bi razkritje omogočala neenako obravnavo invalidskih in humanitarnih organizacij.
 • Varovanje in primerna uporaba elektronske pošte, interneta in druge IK tehnologije
  Elektronska pošta, ostali z internetom povezani sistemi, kakor tudi druga informacijsko-komunikacijska tehnologija so namenjeni za uporabo v interne poslovne namene in se ustrezno ščitijo.
 • Proti korupciji
  V FIHO je prepovedano neposredno ali posredno ponujanje kakršnihkoli uslug, storitev, zabave, umetniških del, daril ali drugih stvari z vrednostjo članom organov ali uslužbencev FIHO v povezavi z nalogami, ki jih opravljajo za fundacijo.
  Prepoved vključuje tudi stvari z vrednostjo ponujene njihovim družinskim članom.
 • Zaščita prijaviteljev in prijavljenih
  Vse kršitve teh etičnih pravil je potrebno sporočiti pristojnim organom, Svetu FIHO ali direktorju FIHO, ki je zadolžen za zakonitost poslovanja FIHO.
  Organi FIHO bodo prijave obravnavali, upoštevali zaščito prijaviteljev in pravice obdolženih ter v skladu z ugotovitvami ustrezno ukrepali.

Zgodovina

FIHO mora postati stalen, stabilen in sistemski vir financiranja programov in storitev, ki jih izvajajo invalidske in humanitarne organizacije z namenom enakopravnega vključevanja njihovih članov, oziroma uporabnikov njihovih storitev v družbo. Biti pomemben prostor razumevanja in zbliževanja ne sme biti cilj, ampak način delovanja fundacije.