Splošni podatki organa

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: FIHO)

Stegne 21 c
1000 Ljubljana

Telefon: 01/500 77 00
E-mail: info@fiho.si

Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja

Odgovorna oseba: direktor FIHO Borut Sever

Organi FIHO:

 • Svet FIHO,
 • Direktor FIHO,
 • Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam,
 • Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam,
 • Komisija za pripravo aktov FIHO,
 • Nadzorni odbor FIHO.

Katalog je dostopen v tiskani obliki na sedežu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Stegne 21 c v Ljubljani in na spletnem naslovu: https://fiho.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

Kratek opis delovnega področja fundacije

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Stegne 21 c v Ljubljani je bila ustanovljena z odlokom Državnega zbora RS – Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Uradni list RS, št. 9/98 in 76/10) ter na podlagi 8. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/2011, 109/2011, 58/2012, 29/17 ZŠpo-1).

Osnovna dejavnost FIHO, s katero uresničuje svoj namen, je financiranje oziroma sofinanciranje:

 • Izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij oziroma programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
 • Delovanja invalidskih oziroma humanitarnih organizacij,
 • Naložb v osnovna sredstva invalidskih oziroma humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

 

Naloge in pristojnosti fundacije

FIHO upravlja s sredstvi, ki jih pridobiva s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na srečo po določbah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B), in sicer:

 • s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo,
 • s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
 • s plačili dajatev za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo.

FIHO upravlja s svojim premoženjem, ki predstavlja 40 % navadnih imenskih delnic LOSA (Loterija Slovenija d.d.) ter pridobiva ustrezne dividende.
FIHO upravlja tudi s sredstvi, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki.

Akti, ki urejajo delovanje fundacije

Večina pravnih aktov, ki neposredno urejajo delovanje oziroma delovno področje FIHO, je objavljenih na spletni strani FIHO pod zavihkom Akti in zakonodaja. FIHO na svoji spletni strani sproti posodablja veljavne podzakonske akte s področja delovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

 

Organiziranost fundacije

Organi FIHO so:

 • s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo,
 • s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
 • s plačili dajatev za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo.

FIHO upravlja s svojim premoženjem, ki predstavlja 40 % navadnih imenskih delnic LOSA (Loterija Slovenija d.d.) ter pridobiva ustrezne dividende.
FIHO upravlja tudi s sredstvi, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki.

Akti, ki urejajo delovanje fundacije

Večina pravnih aktov, ki neposredno urejajo delovanje oziroma delovno področje FIHO, je objavljenih na spletni strani FIHO pod zavihkom Akti in zakonodaja. FIHO na svoji spletni strani sproti posodablja veljavne podzakonske akte s področja delovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

 

Svet FIHO

Fundacijo je upravljana s strani sveta FIHO, čigar naloge so:

 • izvoli predsednika in namestnika predsednika sveta,
 • sprejema pravila, pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, poslovnik o delu fundacije in druge splošne akte fundacije,
 • sprejema letni program dela, finančni načrt in zaključni račun,
 • enkrat letno sprejme razporeditev sredstev fundacije,
 • določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene, 
 • odloča o razporejanju sredstev na posamezne uporabnike,
 • upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije, – upravlja s premoženjem fundacije,
 • odloča o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja,
 • obravnava in sprejema poročila organov, ki jih je imenoval,
 • imenuje direktorja fundacije,
 • daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • imenuje člane stalnih in občasnih komisij ter nadzornega odbora,
 • imenuje predstavnike v skupščino in nadzorni svet Loterije Slovenije d.d.,
 • opravlja druge naloge, ki so določene z zakoni, OdFIHO in drugimi splošnimi akti fundacije.

 

Svet FIHO sestavljajo

Predsednica Sveta FIHO:
Nataša Sorko

Namestnik predsednice Sveta FIHO:
Midhet Huskič

Na predlog vseh reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni, in na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije:

 1. Polona Car, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 2. Mateja De Reya, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 3. Midhet Huskič, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 4. Iztok Mrak, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 5. Jože Okoren, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 6. mag. Vladimir Pegan, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 7. Martina Piskač, YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
 8. Špela Šušteršič, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 9. Lojze Tomaževič, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
 10. Petra Zajc, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

  Na predlog Rdečega križa Slovenije:
 11. mag. Nuška Jerman

  Na predlog Slovenske Karitas:
 12. mag. Helena Zevnik Rozman

  Na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:
 13. mag. Nataša Jan, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
 14. Gregor Kobal, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije
 15. Dragica Sajko, Društvo za cistično fibrozo
 16. Nataša Sorko, Društvo žarek upanja – pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
 17. Jožef Tivadar, ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije
 18. dr. Janja Završnik, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
 19. Špela Zgonc, Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske
 20. Matej Kranjc, Gorsko reševalna zveza Slovenije

  V Svet FIHO se kot predstavnike Vlade Republike Slovenije imenujejo:
 21. Davorin Kopše,
 22. Tomaž Čučnik

 

Organigram organizacije

Ogled organigrama Fundacije FIHO

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Sekretariat FIHO
Sekretar: Breda Oman
Tel: 01/ 500 77 04
e-pošta: info@fiho.si

Oddelek za invalidske organizacije in humanitarne organizacije
Višja strokovna sodelavka: Anamarija Peterkovič
Tel: 01/500-77-02
e-pošta: strokovna.sluzba-HO@FIHO.si

Višji strokovni sodelavec: Tomaž Tišler
Tel: 01/500-77-03
e-pošta: strokovna.sluzba-IO@FIHO.si

Pravna služba FIHO
Pravnica: /
Tel: /
e-pošta: /

Tajništvo
Administrativna referentka: Veronika Starič
Tel: 01/500-77-00
e-pošta: info@fiho.si

 

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Borut Sever, direktor, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, info@fiho.si, tel.: 01/ 500 77 00.

Odgovorna oseba za odnose z javnostmi:

 • Borut Sever, direktor, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, info@fiho.si, tel.: 01/ 500 77 00.

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Borut Sever, direktor, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, info@fiho.si, tel.: 01/ 500 77 00.

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja FIHO

je objavljen na podstrani Akti in zakonodaja.

Državni predpisi:

Pravno-informacijski sistem X

Ustava Republike Slovenije

Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije

Zakon o invalidskih organizacijah

Zakon o humanitarnih organizacijah

Zakon o društvih

Zakon o igrah na srečo

 

Splošni pravni akti FIHO, ki jih je Svet FIHO sprejel na podlagi Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFIHO) ter Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS):

Pravila fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji,

Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS,

Poslovnik o delu FIHO.

 

Ostali veljavni splošni pravni akti FIHO:

Navodilo za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij,

Navodilo o razpolaganju z rezervnimi sredstvi,

Pravilnik o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah,

Navodilo o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO.

 

Seznam načrtovanih splošnih aktov fundacije oziroma aktov v postopku sprejemanja:

Poslovnik o delu Sveta FIHO X

Poslovnik o delu Nadzornega odbora FIHO X

 

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Upravni postopki, ki jih vodi organ

Odločanje na I. stopnji:

 • Svet FIHO

Odločanje na II. stopnji

 • Nadzorni odbor FIHO

 

Seznam javnih evidenc, ki jih uprvlja fundacija in seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Finančni načrt FIHO za leto 2024,

Razporeditev sredstev FIHO invalidske organizacije za 2024,

Razporeditev sredstev FIHO humanitarne organizacije za 2024,

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO 2022.

 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje (objava na spletnih straneh FIHO).

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Opis dostopa prek spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Internet Explorer, Mozilla Firefox ali Google Chrome.
 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Stegne 21c, 1000 Ljubljana. Uradne ure: ponedeljek – petek od 9. do 14. ure.  Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletni strani je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe.

 

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

FIHO za dostop do informacij javnega značaja skladno s 3. točko Kataloga o posredovanju informacij javnega značaja omogoča brezplačen dostop preko elektronskega načina. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije FIHO prosilcu zaračuna materialne stroške po stroškovniku, ki ga določi direktor FIHO v okviru zneskov materialnih stroškov, ki jih določa 17. člen Uredbe.

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani www.fiho.si. Kot pogoj za ponovno uporabo je treba navesti vir podatkov, in sicer »Javne informacije Slovenije, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji«.

Seznam najpogosteje zahtevaniih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

Glede na to, da FIHO velik del svojih dokumentov in gradiv (glede poslovanja, upravnega odločanja in delovanja) ažurno objavlja na spletni strani, prejme relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja.
Prosilci za dostop do informacij javnega značaja so od FIHO med drugim zahtevali posredovanje podatkov oziroma kopij vlog, povezanih z izdajo sklepov; sklepov o dodelitvi sredstev posameznim upravičencem.

Katalog - arhiv

Pravila FIHO

Poslovnik o delu FIHO

Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO

Navodilo za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 2.10.2012 z obema katalogoma

Navodilo o razpolaganju z rezervnimi sredstvi

Pravilnik o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah

Pravilnik o javnem naročanju

Navodilo o posredovanju informacij javnega značaja

Kodeks etičnih načel delovanja FIHO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi FIHO

Navodilo o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO

Finančni načrt za leto 2002

Finančni načrt za leto 2003

Finančni načrt za leto 2004

Finančni načrt za leto 2005

Finančni načrt za leto 2006

Finančni načrt za leto 2007

Finančni načrt za leto 2008

Finančni načrt za leto 2009

Finančni načrt za leto 2010

Finančni načrt za leto 2011

Finančni načrt za leto 2012

Finančni načrt za leto 2012- rebalans

Finančni načrt za leto 2013

Finančni načrt za leto 2013- rebalans

Finančni načrt za leto 2014

Finančni načrt za leto 2015

Finančni načrt za leto 2016

Finančni načrt za leto 2017

Finančni načrt za leto 2018

Finančni načrt za leto 2019

Finančni načrt za leto 2020

Finančni načrt za leto 2021 X

Finančni načrt za leto 2022

Finančni načrt za leto 2023

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2000

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2001

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2002 – invalidske organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2002 – humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2003 – invalidske organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2003 – humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2004 – invalidske organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2004 – humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2005 – invalidske organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2005 – humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2006

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2007

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2008

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2009

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2010

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2011

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2012

Sklep o dofinanciranju za leto 2012

Sklep o dofinanciranju št.2. za leto 2012

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2013

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2014

Sklep o dofinanciranju za leto 2014

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2015

Sklep o dofinanciranju za leto 2015 – invalidske organizacije

Sklep o dofinanciranju za leto 2015 – humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2016

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2017

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2018 X

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2019 – invalidske organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2019 – humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2020 – invalidske organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2020 – humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2021 – invalidske organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2021 – humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2022 – invalidske organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2022 – humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2023 – invalidske organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2023 – humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2024 – invalidske organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2024 – humanitarne organizacije