Zgodovina

 • 1995 – Zakon o igrah na srečo
  določi FIHO kot samostojno pravno osebo, v prehodnih določbah pa podaljša dotedanji način financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij ter delovanje Loterijskega sveta do uveljavitve nove ureditve, ki je nato sledila v okviru lastninskega preoblikovanja Loterije Slovenije.
 • 1996 – Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije d.d.
  določi materialno in pravno podlago za ustanovitev FIHO.
 • 1998 – Odlok o ustanovitvi FIHO
  določi FIHO kot samostojno pravno osebo, v prehodnih določbah pa podaljša dotedanji način financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij ter delovanje Loterijskega sveta do uveljavitve nove ureditve, ki je nato sledila v okviru lastninskega preoblikovanja Loterije Slovenije.
 • 1998 – konstituira se Svet FIHO v prvem mandatnem obdobju (1998 – 2003).
  Ima 27 članov, dva člana sta predstavnika Vlade RS in ju imenuje Vlada RS, 25 članov je predstavnikov uporabnikov in jih imenuje na predlog uporabnikov Državni zbor RS.
 • 1999 – Pravila FIHO
  urejajo delovanje fundacije, sestavo in način dela organov fundacije, odločanje in definirajo premoženje in sredstva za delovanje fundacije.
 • 1999 – Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS
  določajo načela za financiranje, pogoji in merila, razmerja med sredstvi, ki se razporejajo na invalidske in humanitarne organizacije, druga razmerja in kriteriji za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene ter postopek razporeditve sredstev.
 • 2004 – konstituira se Svet FIHO v drugem mandatnem obdobju (2003 – 2007).
  Ima 27 članov, dva člana sta predstavnika Vlade RS in ju imenuje Vlada RS, 25 članov je predstavnikov uporabnikov in jih imenuje na predlog uporabnikov Državni zbor RS.
 • 2005 - spremembe in dopolnitve Pravil FIHO
  urejajo imenovanje članov nadzornega odbora po spremenjeni določbi 28.člena Pravil FIHO.
 • 2007 - Spremembe in dopolnitve Pravil FIHO
 • 2007 – Spremembe in dopolnitve Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
  uveljavljajo spremembo sestava Sveta FIHO (od dotedanjih 27 se število članov sveta poveča na 30; v svet imenuje Vlada RS 2 člana, državni zbor pa 28 članov, od tega 16 članov na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije ter 12 članov na predlog humanitarnih organizacij); mandatna doba članov Sveta FIHO se omejuje na največ dva zaporedna mandata; funkcija direktorja FIHO postane poklicna in omejena na največ dva zaporedna mandata, k imenovanju direktorja daje soglasje vlada in ne več državni zbor; zakon uvaja pritožbo kot pravno sredstvo zoper odločitve Sveta FIHO o razporeditvi sredstev, pri tem pa je dano pooblastilo Svetu FIHO, da določi in oblikuje pritožbeni organ v Pravilih FIHO.
 • 2008 – konstituira se Svet FIHO v tretjem petletnem mandatu (2008-2013)
  Svet ima 30 članov. Dva člana imenuje Vlada Republike Slovenije, 28 članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog v drugem odstavku 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije navedenih predlagateljev.
 • 2008 – Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS in Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij
 • 2008 – konstituira se Svet FIHO v tretjem petletnem mandatu (2008-2013)
  Svet FIHO ima 30 članov. Dva člana imenuje Vlada Republike Slovenije, 28 članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog v drugem odstavku 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije navedenih predlagateljev.
 • 2008 – Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS in Navodila za porabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij
 • 2012 – (dopolnjeno 2013 in 2014) Navodilo za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij
  razčlenjuje in natančneje opredeljuje posamezne elemente meril iz 9. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
 • 2012– Spremembe in dopolnitve Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
  določajo novo število (23) in razmerje predstavnikov invalidskih in humanitarnih organizacij ter predstavnikov Vlade RS v Svetu FIHO - 10 na predlog invalidskih organizacij, 10 na predlog humanitarnih organizacij in 3 imenuje Vlada RS.
 • 2012 – Konstituira se Svet FIHO v četrtem mandatnem obdobju (2012 – 2017).
  Ima 23 članov, državni zbor Republike Slovenije imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, Vlada RS imenuje tri člane.
 • 2017 - Konstituira se Svet FIHO v petem mandatnem obdobju (2017 – 2022).
  Ima 23 članov, državni zbor Republike Slovenije imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, Vlada RS imenuje tri člane.
 • 2022 - Konstituira se Svet FIHO v šestem mandatnem obdobju (2022 – 2027).
  Ima 23 članov, državni zbor Republike Slovenije imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, Vlada RS imenuje tri člane.