Katalog informacij javnega značaja

Vsak organ je dolžan redno vzdrževati in javno objavljati katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga. Podrobnejšo vsebino kataloga določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16, v nadaljevanju: Uredba) .

Datum prve objave kataloga:  29. 9. 2005
Datum zadnje spremembe kataloga:  16.10.2020

SPLOŠNI PODATKI ORGANA:

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: FIHO)
Stegne 21 c
1000 Ljubljana
(osebna izkaznica)

telefon:               01/500 77 00
e-mail:                 info@fiho.si

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Odgovorna oseba: direktor FIHO Borut Sever

Organi FIHO:

 • Svet FIHO,
 • direktor FIHO,
 • Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam,
 • Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam,
 • Komisija za pripravo aktov FIHO,
 • Nadzorni odbor FIHO.

Katalog je dostopen v tiskani obliki na sedežu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Stegne 21 c v Ljubljani in na spletnem naslovu: https://fiho.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja fundacije

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Stegne 21 c v Ljubljani je bila ustanovljena z odlokom Državnega zbora RS – Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Uradni list RS, št. 9/98 in 76/10) ter na podlagi 8. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/2011, 109/2011, 58/2012, 29/17 ZŠpo-1).
Osnovna dejavnost FIHO, s katero uresničuje svoj namen, je financiranje oziroma sofinanciranje:

 • izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij oziroma programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
 • delovanja invalidskih oziroma humanitarnih organizacij,
 • naložb v osnovna sredstva invalidskih oziroma humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

Naloge in pristojnosti fundacije

FIHO upravlja s sredstvi, ki jih pridobiva s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na srečo po določbah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B), in sicer:

 • s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo,
 • s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
 • s plačili dajatev za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo.

FIHO upravlja s svojim premoženjem, ki predstavlja 40 % navadnih imenskih delnic LOSA (Loterija Slovenija d.d.) ter pridobiva ustrezne dividende.
FIHO upravlja tudi s sredstvi, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki.

Akti, ki urejajo delovanje fundacije

Večina pravnih aktov, ki neposredno urejajo delovanje oziroma delovno področje FIHO, je objavljenih na spletni strani FIHO pod zavihkom Akti in zakonodaja. FIHO na svoji spletni strani sproti posodablja veljavne podzakonske akte s področja delovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

ORGANIZIRANOST FUNDACIJE

Organi FIHO so:

 • Svet FIHO,
 • direktor FIHO,
 • Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam,
 • Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam,
 • Komisija za pripravo aktov FIHO,
 • Nadzorni odbor FIHO.

direktor FIHO je Borut Sever

Svet FIHO

Fundacijo upravlja Svet FIHO. Svet FIHO opravlja naslednje naloge:

 • izvoli predsednika in namestnika predsednika sveta,
 • sprejema pravila, pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, poslovnik o delu fundacije in druge splošne akte fundacije,
 • sprejema letni program dela, finančni načrt in zaključni račun,
 • enkrat letno sprejme razporeditev sredstev fundacije,
 • določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene, 
 • odloča o razporejanju sredstev na posamezne uporabnike,
 • upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije, – upravlja s premoženjem fundacije,
 • odloča o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja,
 • obravnava in sprejema poročila organov, ki jih je imenoval,
 • imenuje direktorja fundacije,
 • daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • imenuje člane stalnih in občasnih komisij ter nadzornega odbora,
 • imenuje predstavnike v skupščino in nadzorni svet Loterije Slovenije d.d.,
 • opravlja druge naloge, ki so določene z zakoni, OdFIHO in drugimi splošnimi akti fundacije.

Svet FIHO sestavljajo:

Predsednica Sveta FIHO:
Nataša SORKO

Namestnik predsednice Sveta FIHO:
Midhet HUSKIČ

Na predlog vseh reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni, in na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije:

1. Polona CAR, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
2. Mateja DE REYA, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
3. Midhet HUSKIČ, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
4. Iztok MRAK, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
5. Jože OKOREN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
6. mag. Vladimir PEGAN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
7. Martina PISKAČ, YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
8. Špela ŠUŠTERŠIČ, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
9. Lojze TOMAŽEVIČ, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
10. Petra ZAJC, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

Na predlog Rdečega križa Slovenije:
11. mag. Nuška JERMAN

Na predlog Slovenske Karitas:
12. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN

Na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:
13. mag. Nataša JAN, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
14. Gregor KOBAL, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije
15. Dragica Sajko, Društvo za cistično fibrozo
16. Nataša Sorko, Društvo žarek upanja – pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
17. Jožef TIVADAR, ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije
18. dr. Janja ZAVRŠNIK, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
19. Špela ZGONC, Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske
20. Matej KRANJC, Gorsko reševalna zveza Slovenije

V Svet FIHO se kot predstavnike Vlade Republike Slovenije imenujejo:
21. Davorin KOPŠE,
22. Tomaž ČUČNIK

Organigram organa

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Sekretariat FIHO
Sekretar: Breda Oman
Tel: 01/ 500 77 04
e-pošta: info@fiho.si

Oddelek za invalidske organizacije in humanitarne organizacije
Višja strokovna sodelavka: Anamarija Peterkovič
Tel: 01/500-77-02
e-pošta: strokovna.sluzba-HO@FIHO.si

Višji strokovni sodelavec: Tomaž Tišler
Tel: 01/500-77-03
e-pošta: strokovna.sluzba-IO@FIHO.si

Pravna služba FIHO
Pravnica: /
Tel:
e-pošta:

Tajništvo
Administrativna referentka: Veronika Starič
Tel: 01/500-77-00
e-pošta: info@fiho.si

KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Borut Sever, direktor, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, info@fiho.si, tel.: 01/ 500 77 00.

Odgovorna oseba za odnose z javnostmi:

 • Borut Sever, direktor, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, info@fiho.si, tel.: 01/ 500 77 00.

KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV

 • Borut Sever, direktor, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, info@fiho.si, tel.: 01/ 500 77 00.

SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA FIHO je objavljen na spletni strani pod zavihkom Akti in zakonodaja.

Državni predpisi:

Splošni pravni akti FIHO, ki jih je Svet FIHO sprejel na podlagi Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFIHO) ter Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS):

Ostali veljavni splošni pravni akti FIHO:

Seznam načrtovanih splošnih aktov fundacije oziroma aktov v postopku sprejemanja:

 • Poslovnik o delu Sveta FIHO
 • Poslovnik o delu Nadzornega odbora FIHO.

SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Upravni postopki, ki jih vodi organ

Odločanje na I. stopnji:

 • Svet FIHO

Odločanje na II. stopnji

 • Nadzorni odbor FIHO

SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA FUNDACIJA IN SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje (objava na spletnih straneh FIHO)

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Opis dostopa prek spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Internet Explorer, Mozilla Firefox ali Google Chrome.
 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Stegne 21c, 1000 Ljubljana. Uradne ure: ponedeljek – petek od 9. do 14. ure.  Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletni strani je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe.

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja
Zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

FIHO za dostop do informacij javnega značaja skladno s 3. točko Kataloga o posredovanju informacij javnega značaja omogoča brezplačen dostop preko elektronskega načina. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije FIHO prosilcu zaračuna materialne stroške po stroškovniku, ki ga določi direktor FIHO v okviru zneskov materialnih stroškov, ki jih določa 17. člen Uredbe.

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani www.fiho.si. Kot pogoj za ponovno uporabo je treba navesti vir podatkov, in sicer »Javne informacije Slovenije, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji«.

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

Glede na to, da FIHO velik del svojih dokumentov in gradiv (glede poslovanja, upravnega odločanja in delovanja) ažurno objavlja na spletni strani, prejme relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja.
Prosilci za dostop do informacij javnega značaja so od FIHO med drugim zahtevali posredovanje podatkov oziroma kopij vlog, povezanih z izdajo sklepov; sklepov o dodelitvi sredstev posameznim upravičencem.

KATALOG – ARHIV